Jak to bylo včera.......

06.05.2021


Koncem roku 1989 došlo k odborně-profesnímu setkání "Rehabilitační omladina" - pracovníků v rehabilitaci (lékaři a nelékaři) a proběhlo ještě 3x. Hlavním důvodem byl porevoluční entuziasmus a vize o lepší budoucnosti rehabilitace, vize o vlastní profesní organizaci a vysokoškolském vzdělávání, o soukromé praxi, snaha vyburcovat co největší část odborné veřejnosti k účasti na diskusních fórech s cílem řešit smysluplně profesní i odbornou problematiku. Za všechny, kteří byli v té době nejvíce aktivní v rámci setkávání pracovníků z našich profesí při diskuzích a kteří se snažili využít všech nových impulzů a možností k rozvoji oboru v budoucnosti, lze jmenovat MUDr. Jana Caltu, MUDr. Jiřího Poděbradského, MUDr. Jiřího Votavu, Vlastu Bezvodovou, Marii Novákovou, Lenka Kazmarovou, Marcelu Sekyrovou, Věru Jedličkovou, PhDr. Alenu Herbenovou, PhDr. Evu Haladovou, PaedDr. Pavla Švejcara, PaedDr. Jiřího Vlčka, PaedDr. Tomáše Hoftu a mnoho jiných, kterým osud oboru rehabilitace ležel na srdci.


Fórum pracovníků v oboru rehabilitace se vyprofilovalo se v lednu 1990 jako diskusní setkávání lékařů i nelékařů z oboru pokračovalo. Informace z těchto setkání byly vydávány prostřednictvím společného zpravodaje Fóra a České rehabilitační společnosti - Rehabilitační fórum /REFOR / vycházel až do r. 2000. Unie rehabilitačních pracovníků (URP) vznikla 1990 a byla oficiálně zaregistrována 13.5.1991 v Praze.

Jednalo se o dobrovolná profesní organizace rehabilitačních pracovníků (zpočátku i ergoterapeutů). První Bulletin URP ČR vyšlo v prosinci 1992 a vychází dodnes. Bulletin přinášel informace o dění v oblasti a rehabilitace a byly vzájemně tištěny v obou periodikách (REFOR a Bulletin až do roku 2000). URP ČR sdružovala tehdy středoškolsky vzdělané rehabilitační pracovníky včetně ergoterapeutů a absolventy FTVS UK - obor rehabilitace. Výzva URP ČR pro všechny rehabilitační pracoviště a jejich nelékařské pracovníky k její podpoře členstvím (v prvních letech do roku 1998 na výzvu vyslyšelo asi 1700 fyzioterapeutů). Snahou URP ČR bylo co nejdříve a co nejlépe naplnit své cíle - stát se co nejdříve uznávaným partnerem pro důležitá jednání s MZČR, MPSV, MŠMT a dalších institucí a organizací působících v oblasti péče o zdraví. K hlavním cílům URP ČR patřilo být velkou stavovskou organizací svých členů a zaručovat nejen ochranu profesních zájmů, ale i garanci kvality jejich práce pro pacienty a zdravotnická zařízení, hájit práva členů, zprostředkovat právní pomoc, spolupracovat při vytváření systému vzdělávání, vymezit roli fyzioterapeutů v procesu léčebné péče, vymezit míru jejich pravomocí a odpovědnosti v systému péče o pacienta, navázat odborné kontakty v zahraničí, dosáhnout mezinárodního uznání odborné kvality našich fyzioterapeutů i ergoterapeutů, vytvořit podmínky pro vstup do WCPT, podmínky pro výzkum, garantovat odbornou způsobilost fyzioterapeutů pro samostatnou práci, vstoupit v jednání se vznikající Nemocenskou pojišťovnou, ustanovit Komoru fyzioterapeutů, vytvořit funkční síť regiononálních zástupců. Své programové prohlášení vydalo také profesní Sdružení lékařů FBLR v ČR a jedním z bodů byla spolupráce s URP ČR a s Rehabilitační společností ČLS JEP. 20.10.1993 bylo vydáno prohlášení o spolupráce mezi URP ČR a Rehabilitační společností ČLS JEP.

V roce 1995 došlo ke změna názvu organizace URP ČR na Unii fyzioterapeutů ČR (UNIFY ČR) a změně znaku, změněn byl název časopisu na Bulletin UNIFY ČR. Časopis vycházel 4 x ročně a počet stran se zvyšoval podle rozšiřování činnosti URP ČR, později UNIFY ČR. Z hlavním témat lze vybrat informace z jednání členů VV UNIFY ČR na MZČR, o otázkách vzdělávání, platového zařazování, informace o vznikajících regionech, o jednání se ZP, o problematických oblastech začínajícího privátního sektoru. Představen byl návrh koncepce fyzioterapie, informace o účasti UNIFY ČR ve smírčích řízení, změny Stanov UNIFY ČR, návrh založení odborné společnosti fyzioterapeutů při ČLS JEP. Zveřejňovány byly seznamy zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, etické zásady práce fyzioterapeuta, práva pacientů, legislativní změny, přehled partnerů a podporovatelů UNIFY ČR, také ale zamyšlení v r.1998 nad utichajícím zájmem o členství v profesní organizaci. 

V Bulletinech je za celou dobu téměř 30 let ukryto obrovské množství informací z vykonané práce pro profesi fyzioterapeut. V čele organizace za dobu 30 let bylo 6 našich kolegů, kteří se snažili někdy i přes velké nesnáze naplňovat programové prohlášení dané na počátku vzniku UNIFY ČR. V čele UNIFY ČR stáli: PaedDr. Pavel Švejcar, Jana Hromádková, Mgr. Pavel Fuksa, Jiřina Burianová, Doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. a Mgr. Vladan Toufar. Všichni, kteří byli a jsou v čele profesní organizace společně se svými členy výkonných výborů UNIFY ČR, navazovali na práci svých předchůdců ve snaze posunout výsledky činnosti organizace ve prospěch profese fyzioterapeut dál.