Jak to vidí ... Dagmar Pavlů

05.05.2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové

Všechny události, které se v historii staly v letech s jedničkou na konci, jsou v letošním roce - v roce 2021 - spojeny s kulatým výročím. I pro nás, fyzioterapeuty České republiky je rok 2021 významný rok, protože máme důvod oslavit 30 let od vzniku naší profesní organizace. Od roku 1989 začala skupina fyzioterapeutů, kteří si mimo jiné vzali příklad v zahraničí, vyvíjet aktivity k založení vlastní organizace. Tyto aktivity vyústily v květnových dnech 1991 v oficiální založení, zaregistrování naší profesní organizace, která řadu let nesla označení Unie rehabilitačních pracovníků. Počátky naší organizace byly spjaty s velkým nadšením jejích členů, vybudovat nezávislé sdružení osob, které pojil stejný zájem - napomáhat naší profesi. I přes to, že počátky fungování naší organizace nebyly jednoduché, podařilo se v průběhu let společnými silami vybudovat organizaci, která má své stabilní postavení v České republice, ale i jako člen světového společenství fyzioterapeutů si vybudovala své pevné místo na mezinárodním poli. 

Za 30 let svého fungování přispěla naše organizace k zásadním změnám, které se týkají postavení fyzioterapeutů v systému našeho zdravotnictví, ale i změnám v poskytování fyzioterapeutické péče a v neposlední řadě s tím souvisejícími změnami v oblasti vzdělávání. V současné době organizace poskytuje vynikající, široký servis pro fyzioterapeuty, který je plně srovnatelný s činností obdobných organizací v zahraničí.

I když by si naše výročí zasloužilo uspořádat oslavu za přítomnosti celého společenství fyzioterapeutů, což v souvislosti s pandemickými opatřeními není možné, oslavme 30 let naší existence alespoň virtuálně a poděkujme jak současnému výkonnému výboru, tak všem předchozím za odvedenou činnost. Dík patří i všem členům naší organizace, protože bez podpory členské základny a všech dalších podporovatelů by naše profesní organizace nedosáhla dobrého postavení mezi nelékařskými zdravotnickými profesemi.

Základem dobrých výsledků a fungování každé organizace je jednoznačně členská základna. Tato musí být dostatečně velká, aby organizace byla silnou a respektovanou. Přeji proto naší Unii fyzioterapeutů České republiky, aby počet jejích členů stále rostl, aby se rozrůstala o nové členy, kteří přinesou mnoho nových myšlenek, řadu nových názorů, ale také další energii a budou tak nápomocni výkonnému výboru, který se snaží pomáhat a hájit zájmy všech členů.

Do dalších let přeji naší organizaci a všem fyzioterapeutům v naší zemi vše dobré, ale především stálý rozvoj profese tak, aby UNIFY ČR byla schopna i nadále dobře fungovat v období měnících se ekonomických podmínek a hlavně měnícímu se prostředí poskytování zdravotní péče. V neposlední řadě přeji, aby v duchu snah světové organizace fyzioterapeutů i naše organizace pokračovala v rozvíjení své důležité role v oblastech rovnosti, spravedlnosti, rozmanitosti a inkluze, a rovněž tak nadále využívala všech příležitostí pro jednotu a růst v rámci naší profese.

Doc. Dr. Dagmar Pavlů, CSc.